Luhu Living Water Park

우리는 대상지 전체를 연결하는 선형 수변공원과 특수한 물을 우회시킬 수 있는 도랑을 통해 물의 흐름을 안내하여 서로 다른 인터랙티브한 공간의 형성을 희망했다. 협곡의 자연스러운 형태를 시뮬레이션 하여 물과 절벽이 잘 어우러 지게 디자인 하였고 대상지의 끝부분은 다양한 기능을 가진 섬들로 둘러싸 마치 호수 같은 경관을 재현해냈다.

프로젝트명

Luhu Living Water Park

디자인팀

Zhongwei Li, Nan Lin, Wenzhe Jiang, Jiajun Wang, Yijia Zhu, Xiaowen Pan, Jiaqian Zhang, Xiujuan Li, Jingyu Wu, Yufei Fan, Qiran Zhang, Jian Zhou, Chao Qin, Shuangshuang Gu, Huan Liu, Xuhui Xu

발주처

Wanhua

위치

청두,중국

면적

12 ha