Diamond Garden

Design Name

Diamond Garden

Project Name

Vanke Cloud Phase 2 Parcel B

Design Team

Huicheng Zhong, YoungJoon Choi, Feimin Song, Hao Lan

CD Team

Liujun Deng, Bingru Xiao, Gezhi Xie

Client

Guangzhou Vanke

Location

Guangzhou, China

Size

3.2 Ha

Previous projects

Next projects