Diamond Garden

Design Name

Diamond Garden

Project Name

Vanke Cloud Phase 2 Parcel B

Design Team

Huicheng Zhong, YoungJoon Choi, Feimin Song, Hao Lan

CD Team

Liujun Deng, Bingru Xiao, Gezhi Xie

Client

Guangzhou Vanke

Location

Guangzhou, China

Size

3.2 Ha

Previous projects